Tytu: 安iat Obrabiarek i Narz璠zi
Ogólnopolskie Czasopismo Techniczne
GB: The World of Machine Tools & Tools
Cz瘰totliwo嗆: dwumiesi璚znik
Nak豉d: 2000-3000 egz.
Rok za這瞠nia: 2006

ISSN: 2353-5555

 

Top

Aktualno軼i

 

ζ鎍uchy dostaw - od testu wytrzyma這軼i po nowe sojusze

2021-02-02

Niezawodno嗆 豉鎍uch闚 dostaw sta豉 si jednym z g堯wnych temat闚 dyskusji od pocz徠ku pandemii koronowej. Niekt鏎e organizacje walcz o zdobycie masek i szczepionek, inne musz zmaga si z dostawcami z zwolnionymi pracownikami lub zak堯ceniami na rynku surowc闚. A nad wszystkim kr捫 wa積e kwestie niewiarygodne, takie jak konflikty handlowe i wp造wy polityczne. Czy wszystkie te czynniki wyzwalaj trend deglobalizacji?

 

ζ鎍uchy dostaw - od testu wytrzyma這軼i po nowe sojusze

METAV digital, aby zaprezentowa rozwi您ania dla bardziej elastycznych 豉鎍uchów warto軼i 

Niezawodno嗆 豉鎍uchów dostaw sta豉 si jednym z gównych tematów dyskusji od pocz徠ku pandemii koronowej. Niektóre organizacje walcz o zdobycie masek i szczepionek, inne musz zmaga si z dostawcami z zwolnionymi pracownikami lub zakóceniami na rynku surowców. A nad wszystkim kr捫 wa積e kwestie niewiarygodne, takie jak konflikty handlowe i wp造wy polityczne. Czy wszystkie te czynniki wyzwalaj trend deglobalizacji? Czy pojawiaj si oznaki preferowania krajowego zaopatrzenia, czyli poszukiwania dostawców na rynku krajowym? W bran篡 obrabiarek kwestia odporno軼i 豉鎍ucha warto軼i b璠zie prawdopodobnie 軼i郵e powi您ana z cyfryzacj i tworzeniem sieci - tematy, które b璠 równie zajmowa wa積e miejsce podczas METAV digital w dniach 23-26 marca. 


Indywidualne wymagania klientów, rosn帷a automatyzacja i cyfryzacja, us逝gi towarzysz帷e obrabiarkom przez ca造 cykl ich 篡cia: proste 豉鎍uchy dostaw staj si z這穎nymi sieciami tworzenia warto軼i. Foto: Gebr. Heller Maschinenfabrik
 

Wiosn 2020 r. uwag zwróci這 badanie przeprowadzone przez Politechnik w Monachium. Stwierdzono, 瞠 w przysz這軼i struktury globalnego 豉鎍ucha dostaw ulegn „radykalnej zmianie”. Równie wa積e jest posiadanie alternatywnych dostawców w regionach, które ucierpia造 w niewielkim stopniu, oraz mo磧iwo嗆 skorzystania z nich w przysz造ch kryzysach. Jednak VDW (Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Obrabiarek) we Frankfurcie nad Menem uwa瘸, 瞠 jego w豉sny przemys znajduje si pod znacznie mniejsz presj dzia豉nia ni na przyk豉d przemys chemiczny lub farmaceutyczny. 

Mocna pozycja dzi瘯i wysokiej integracji pionowej

Dr Wilfried Schäfer, dyrektor wykonawczy VDW, jako gówny powód podaje wysokie standardy jako軼i w bran篡: „Firmy albo maj bardzo wysok integracj pionow, albo ju kupuj gównie w Niemczech”. Wyst瘼owa造 braki w dostawach komponentów i surowców z Chin czy po逝dniowej Europy, ale tak瞠 mo磧iwo軼i ich kompensacji w postaci alternatywnych dostawców. 

Benjamin Eichinger ze Scoutbee z Würzburga zgadza si: „Tak, s szoki, które uderzaj w firmy, ale s te narz璠zia, które mog pomóc”. Scoutbee specjalizuje si w wyszukiwaniu cyfrowych dostawców. Firma wykorzystuje sztuczn inteligencj (AI) i du瞠 zbiory danych, aby pomóc swoim klientom w wyszukiwaniu produktów i odpowiednich dostawców w miliardach zestawów danych za pomoc rozwi您ania SaaS (Software as a Service). Szczegó這we informacje rynkowe - w tym dane finansowe, raporty dotycz帷e zrównowa穎nego rozwoju i aktywna certyfikacja - s wyszukiwane w ró積ych j瞛ykach iw czasie rzeczywistym, aby zidentyfikowa wszystkich obecnych i potencjalnych dostawców na ca造m 鈍iecie. Wed逝g Eichingera r璚zne wyszukiwanie trwa zwykle tygodnie lub miesi帷e, podczas gdy jego cyfrowy odpowiednik trwa najwy瞠j dni. Opieraj帷 si na do鈍iadczeniach klientów, daje to 鈔edni oszcz璠no嗆 czasu na poziomie 85 procent. 


„Tak, s szoki, które uderzaj w firmy, ale s te narz璠zia, które mog pomóc” - mówi Benjamin Eichinger, dyrektor ds. Sprzeda篡 w Niemczech w Scoutbee. Foto: Scoutbee GmbH

Firma Scoutbee odnotowa豉 wzrost zamówie i klientów w 2020 roku, w tym producentów obrabiarek. Firma zosta豉 za這穎na w 2015 roku i rozpocz窸a dzia豉lno嗆 dopiero dwa lata temu, a obecnie zatrudnia ponad 130 pracowników. Zarezerwowa豉 ju wirtualne stoisko na targach METAV digital 2021, które odb璠 si w dniach 23-26 marca 2021 roku. Eichinger potwierdza wyra幡 preferencj dla „lokalnych” dostawców w ostatnim czasie. Globalne strategie równie zosta造 ograniczone. Ale poszukiwanie nowych dostawców niekoniecznie by這 wywo豉ne przez koron. Do zmian przyczynia si równie niska jako嗆 i ch耩 obni瞠nia kosztów dostawy. 

Anga穎wanie dostawców w planowanie

Przygotowanie na niespodzianki i mo磧iwe awarie jest cz窷ci biznesu producentów obrabiarek. „Zasadniczo nic si nie zmieni這 w naszej strategii zakupów” - mówi Manfred Maier, dyrektor operacyjny (COO) Heller Group w Nürtingen, zapytany o mo磧iwe konsekwencje pandemii koronowej. Grupa Heller opracowuje i produkuje obrabiarki CNC i systemy produkcyjne do obróbki skrawaniem. „Nadal polegamy na wysokiej jako軼i i niezawodno軼i naszych dostawców, z których wi瘯szo嗆 to dostawcy europejscy” - podkre郵a Maier. Przyznaje jednak, 瞠 w coraz wi瘯szym stopniu przenosz cz窷ci 豉鎍ucha warto軼i do krajów o niskich p豉cach w celu uzyskania korzy軼i kosztowych. Z tego samego powodu Heller pozyskuje odlewy 瞠liwne z Azji. Nie widzi w tym problemu: „Ogólnie rzecz bior帷, celem jest posiadanie podwójnej lub nawet, w niektórych grupach produktów, strategii wielu 廝óde zaopatrzenia. Jednym z powodów mo瞠 by z這穎no嗆 zespoów”. 


Manfred Maier, dyrektor operacyjny w firmie Heller: „Ogólnie rzecz bior帷, celem jest posiadanie podwójnego lub nawet, w niektórych grupach produktów, strategii wielokrotnego zaopatrzenia”. Foto: Gebr. Heller Maschinenfabrik

Wed逝g Maiera ogólny poziom dostaw materiaów w 2020 r. pozosta bardzo wysoki, pomimo znacznej liczby dostawców zwalniaj帷ych swoich pracowników. „Uwzgl璠nili鄉y krytycznych dostawców na wczesnym etapie planowania prognoz. Prognozy te s aktualizowane co miesi帷”. Umo磧iwia to dostawcom dostosowanie si do waha popytu ju na wczesnym etapie i gwarantuje sta陰 dostaw materiaów. Wszystkich nabywców strategicznych i operacyjnych zach璚a si do trzymania „ucha przy ziemi”, aby przewidywa krytyczne zmiany. Jak podkre郵a Maier, pytania zadawane s „taktownie i z wyczuciem” podczas codziennych spotka. Wska幡ik QKZ (ocena jako軼i), który 陰czy wiarygodno嗆 dostawców i reklamacje na jednej warto軼i, dostarcza informacji o jako軼i dostawców. Dane pobierane s z systemu SAP. 

M同 stawiaj na wspó逍rac opart na zaufaniu

Struktura bran篡 odgrywa rol w okre郵aniu preferowanego typu relacji z dostawcami. Fakt ten ujawniono w badaniu przeprowadzonym przez grup robocz Fraunhofer ds. Us逝g 豉鎍ucha dostaw w Norymberdze na temat 豉鎍uchów warto軼i w bran篡 automatyki. Okaza這 si, 瞠 ma貫 i 鈔ednie przedsi瑿iorstwa (M同) maj tendencj do wyszukiwania regionalnych produktów i us逝g, których potrzebuj. Wol polega na partnerstwach d逝goterminowych i opartych na zaufaniu. Z drugiej strony, du瞠 firmy maj tendencj do zamawiania potrzebnych im towarów na ca造m 鈍iecie, znajduj帷 sposoby przez z這穎ne struktury, generuj帷 sprawdzalne wska幡iki i planuj帷 przysz這軼iowe mechanizmy kontrolne. 

Badanie dowiod這 równie, 瞠 wraz ze wzrostem poziomu automatyzacji równie M同 maj trudno軼i z radzeniem sobie z rosn帷 z這穎no軼i relacji z dostawcami. Prosty proces „od zamówienia do p豉tno軼i” z wcze郾iejszych czasów, który odbywa si tylko w ramach jednej firmy, ale móg by po陰czony w 豉鎍uchy obejmuj帷e wiele firm, teraz przekszta販i si w z這穎n sie. Maszyny, przeno郾iki, roboty, elementy steruj帷e i komponenty oprogramowania s po陰czone i po陰czone z procesami marketingu, sprzeda篡 i dystrybucji. Sukces biznesowy w coraz wi瘯szym stopniu zale篡 równie od us逝g towarzysz帷ych w ca造m cyklu 篡cia rozwi您ania, w tym (zdalnej) konserwacji, napraw i utylizacji. W tym celu cz瘰to trzeba wzywa zewn皻rznych ekspertów i specjalistów. Ca造 system jest nast瘼nie znacznie rozbudowywany w 鈍iecie cyfrowym przez systemy cyber-fizyczne (CPS), czyli systemy, które 陰cz technologi informacyjn i oprogramowania z komponentami mechanicznymi. 

Klienci jako czynniki wp造waj帷e na z這穎no嗆

Jednak wed逝g Andreasa Gützlaffa, kierownika ds. zarz康zania produkcj w laboratorium obrabiarek WZL na Uniwersytecie RWTH w Akwizgranie, cz瘰to najwi瘯szym czynnikiem z這穎no軼i jest klient. Specyficzne wymagania klientów mog wymaga wi瘯szej liczby wariantów produktów, co z kolei prowadzi do bardziej z這穎nych portfeli produktów i ma bezpo鈔edni wp造w na projektowanie, planowanie, 豉鎍uch dostaw, produkcj i dystrybucj. Wynikaj帷a z tego z這穎no嗆 wymaga przejrzysto軼i i nowego rodzaju zarz康zania danymi, mówi Gützlaff. Ostatecznie wszystko sprowadza si do prostego, ale kluczowego pytania: „Gdzie zarabiam pieni康ze, a gdzie je trac?”


Andreas Gützlaff, kierownik Wydzia逝 Zarz康zania Produkcj WZL na Uniwersytecie RWTH w Akwizgranie, mówi: „Dzi瘯i kompleksowemu zarz康zaniu mo積a zaoszcz璠zi do 15 procent wyniku operacyjnego”. Foto: WZL, RWTH Aachen

Zgodnie z ustaleniami WZL, z這穎ne sieci tworzenia warto軼i mog wi您a si z ryzykiem (kosztowym), ale tak瞠 obiecuj osi庵alny wzrost wydajno軼i. „Zarz康zana z這穎no嗆 mo瞠 przynie嗆 oszcz璠no軼i do 15 procent wyniku operacyjnego”, podkre郵a Gützlaff. Potwierdza to do鈍iadczenie firm, z którymi wspó逍racuje WGP Institute WZL.

Wychodz帷 naprzeciw zapotrzebowaniu na odpowiednie rozwi您ania, WZL we wspó逍racy z Complexity Management Academy i Uniwersytetem w St. Gallen od przysz貫go roku prowadzi grup fokusow „Z這穎no嗆 zak豉du”, w ramach której firmy b璠 mog造 wymienia si pomys豉mi z innymi firmy oraz poszuka mo磧iwe rozwi您ania. Oferta dotyczy wszystkich bran i skierowana jest do menad瞠rów z produkcji oraz 豉鎍ucha dostaw. 

Skoncentruj si na 豉鎍uchach procesowych podczas METAV digital 2021

Reprezentowanie ca貫go 豉鎍ucha procesów obróbki metali jest tradycyjnie jednym z gównych obszarów zainteresowania METAV. Przemys 4.0, w tym takie aspekty, jak produkcja sieciowa, aplikacje w chmurze, zarz康zanie danymi, cyberbezpiecze雟two i gospodarka platform, zyskuj na znaczeniu na ostatnich targach. Nadchodz帷y cyfrowy METAV mo瞠 równie zapewni impuls dla tego obszaru, poniewa platforma oferuje swoim uczestnikom doskona貫 mo磧iwo軼i nawi您ywania kontaktów. VDW, jako organizator, oczekuje zatem, 瞠 firmy b璠 w coraz wi瘯szym stopniu wykorzystywa technologi cyfrow METAV do nawi您ywania nowych kontaktów biznesowych i tworzenia silnych nowych sojuszy na swoich wirtualnych stoiskach targowych. 

Gównym tematem METAV digital 2021 (23-26 marca) s wielorakie mo磧iwo軼i sieciowe. Zast瘼uje ponownie prze這穎ny METAV 2020, który musia zosta odwo豉ny jako wydarzenie twarz w twarz w grudniu zesz貫go roku. METAV digital to pierwsze targi obróbki metali, które odb璠 si w Niemczech od jesieni 2019 r. S teraz otwarte dla wszystkich wystawców, nawet je郵i nigdy wcze郾iej nie zarejestrowali si w METAV. Wydarzenie cyfrowe sk豉da si z trzech cz窷ci: wirtualnej wystawy, inteligentnych kojarze i sesji internetowych. Prezentuje pe軟e spektrum technologii produkcji. Gówny nacisk k豉dziony jest na obrabiarki, narz璠zia, akcesoria, technologi pomiarow, technologi powierzchniow i komputerow do obróbki metali, oprogramowanie, maszyny i systemy do wytwarzania przyrostowego, systemy produkcyjne i komponenty dla technologii medycznej. Szczegó這we informacje, oferty i formularze rejestracyjne mo積a znale潭 pod adresem https://metav-digital.de/en/media/

 

毒ód這: VDW (German Machine Tool Builders’ Association)

Archiwum:         


 
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb u篡tkownik闚. Korzystaj帷 ze strony zgadzasz si na ich zapisywanie w pami璚i urz康zenia zgodnie z ustawieniami przegl康arki. Wi璚ej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatno軼i.