Tytu: 安iat Obrabiarek i Narz璠zi
Ogólnopolskie Czasopismo Techniczne
GB: The World of Machine Tools & Tools
Cz瘰totliwo嗆: dwumiesi璚znik
Nak豉d: 2000-3000 egz.
Rok za這瞠nia: 2006

ISSN: 2353-5555

 

Top

Aktualno軼i

 

Transformacja technologiczna. Dok康 zmierzamy?

2021-02-12

Przedstawiciele przemys逝 sektora M同 w Polsce s przekonani, 瞠 wdro瞠nie transformacji technologicznej pozwala lepiej przej嗆 kryzys a ponad po這wa z nich deklaruje, 瞠 ma ju opracowany plan inwestycji w tym zakresie. Takie wnioski p造n z najnowszego raportu Instytutu Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM powsta貫go we wsp馧pracy z Grup MTP.

 

Transformacja technologiczna firm w nowej rzeczywisto軼i. Dok康 zmierzamy?

 

Sytuacja wywo豉na pandemi koronawirusa, okre郵ana jako nowa rzeczywisto嗆, jeszcze bardziej uwypukla znaczenie transformacji technologicznej. Przedsi瑿iorstwa przemys這we s w wi瘯szo軼i zdecydowane na rozwój w kierunku realizacji idei czwartej rewolucji przemys這wej.

Prezentujemy wyniki projektu badawczego Instytutu Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM. Przedsi瞝zi璚ie mia這 na celu analiz zaawansowania transformacji technologicznej w kierunku realizacji idei Przemys逝 4.0. Badaniu poddano polskie firmy sektora M同 z wybranych sektorów bran穎wych (produkcja metali, metalowych wyrobów gotowych, urz康ze elektrycznych oraz maszyn i urz康ze z innych kategorii). Informacji udzieli這 pi璚iuset w豉軼icieli i mened瞠rów polskich przedsi瑿iorstw produkcji przemys這wej. To w tej grupie, wed逝g ekspertów ALTUM mo積a upatrywa najwi瘯szy potencja dla wykorzystania nowoczesnych technologii, efektywnego rozwoju poszczególnych firm, a tak瞠 ca貫j polskiej gospodarki. 

Badania w cieniu pandemii

Badania przy wsparciu Grupy MTP by造 prowadzone w dwóch ostatnich miesi帷ach 2020 roku, w którym ca陰 gospodark i firmy wszystkich sektorów dotkn窸y konsekwencje wci捫 trwaj帷ej pandemii wywo豉nej wirusem SARS-CoV-2. Dla wi瘯szo軼i najbardziej dotkliwe by這, a w wielu sektorach jest nadal, na這瞠nie „lockdownu”- administracyjnego zatrzymania dzia豉lno軼i przedsi瑿iorstw lub powa積ego jej ograniczenia. 

- Zdiagnozowanie i ocena zaawansowania transformacji w polskich przedsi瑿iorstwach przemys這wych sektora M同 staje si kluczowym warunkiem do planowania strategicznego oraz z punktu widzenia ogólnopolskiego wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjno軼i w ró積ych dziedzinach gospodarki – ocenia dr Adam Weinert z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekspert Fundacji ALTUM.

Przedsi瑿iorców poproszono o przedstawienie zarówno aktualnego stanu implementacji rozwi您a opartych o nowoczesne technologie, jak i strategii w tym zakresie. Zebrano dane i opinie o wdro瞠niach i planowanych inwestycjach szerokiej gamy rozwi您a z zakresu Przemys逝 4.0, takich jak: digitalizacja, cyfryzacja i automatyzacja procesów, Internet Rzeczy (IoT), zaawansowane systemy gromadzenia i analizowania danych (Big Data), sztuczna inteligencja (AI) czy wirtualna i rozszerzona rzeczywisto嗆 (VR i AR). Poszukiwano równie odpowiedzi na pytania o czynniki wspieraj帷e rozwi您ania oparte o zaawansowane technologie oraz o bariery takiej transformacji. Istotnym kontekstem w badaniu by豉 obecna sytuacja zwi您ana z pandemi COVID 19 i jej konsekwencji gospodarczych. Wyniki jednoznacznie wskazuj, 瞠 sytuacja kryzysowa z roku 2020 negatywnie wp造n窸a na kondycj firm. Takiej oceny sytuacji dokona這 a 52,2% firm.

- Wyniki bada bez w徠pienia pomog Grupie MTP zaprojektowa dzia豉nia i wydarzenia które b璠 odpowiedzi na realne potrzeby informacyjne i inwestycyjne przedsi瑿iorstw z M同 w tym zakresie. Jeszcze lepiej przygotowane i spersonalizowane targi, kongresy czy webinary powinny docelowo przyspieszy obydwa procesy w tej grupie polskich firm i znacz帷o podnie嗆 ich 鈍iadomo嗆 i konkurencyjno嗆. Sektorowi M同 planujemy po鈍i璚i w du瞠j mierze m.in. program Kongresu Industry Next. The New Reality, który odb璠zie si 1-2 wrze郾ia 2021, podczas ITM INDUSTRY EUROPE - najwi瘯szych targów przemys這wych w tej cz窷ci Europy – zapowiada Joanna Kucharska, dyrektor grupy produktów Grupy MTP.

Digitalizacja, cyfryzacja i automatyzacja a inwestycje

Ponad 30% ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw produkcyjnych jest zdania, 瞠 w transformacji cyfrowej kluczowe s automatyzacja i cyfryzacja procesów. Gównymi czynnikami maj帷ymi wp造w na podj璚ie decyzji o wdro瞠niu innowacyjnych rozwi您a technologicznych by造 wed逝g respondentów: poprawa terminowo軼i realizowanych zamówie, zwi瘯szenie wydajno軼i pracy oraz podniesienie jako軼i zarz康zania. Ponad 40% firm inwestuje do 10% swoich 鈔edniorocznych zysków w digitalizacj, cyfryzacj i automatyzacj. Najcz瘰tsz odpowiedzi badanych przedsi瑿iorstw produkcyjnych by這 wskazanie przedzia逝 na poziomie 6-10% zysków (22,2%). Co warte podkre郵enia niemal瞠 jedna pi徠a badanych firm nie inwestuje w ten obszar ani z這tówki (19,1%).

W nowym, 2021 roku wyniki dotycz帷e bud瞠tu zwi您anego z digitalizacj, cyfryzacj i automatyzacj niemal瞠 si zrównuj. Zaobserwowa mo積a niewielk przewag opinii mówi帷ej o zmniejszeniu inwestycji (26%), jednak瞠 nie jest ona istotna statystycznie. Mimo pandemii co czwarte badane przedsi瑿iorstwo (25,4%) planuje zwi瘯szy bud瞠t na digitalizacj, cyfryzacj i automatyzacj. Podobny odsetek respondentów (24,6%) chce jego utrzymania. Wniosek p造n帷y z poni窺zych danych pokazuje tak瞠 niepewno嗆 jutra. Przedsi瑿iorcy nie potrafi przewidzie jakie realia gospodarcze czekaj ich bran瞠 w nowym roku.

Coboty i roboty w akcji, chmura obliczeniowa w planach

Badane firmy najcz窷ciej (19,3%) posiadaj wdro穎ne coboty, roboty przemys這we (18,3%) i rozwi您ania automatyzacji w logistyce (17,5%). W鈔ód planów na przysz這嗆 najwi璚ej firm wskazuje wdro瞠nie chmury obliczeniowej (20%) i zaawansowanych systemów informatycznych dla produkcji (18,3%). Najpopularniejszymi rozwi您aniami realizowanymi obecnie jest automatyzacja w logistyce (19,3%) oraz inwestycje w obiekty produkcyjne wyposa穎ne w sensory (18,1%). Z kolei Internet Rzeczy (IoT) jest rozwi您aniem, na temat którego firmy maj najmniejsz wiedz (18,9%). Ma貫 przedsi瑿iorstwa cz窷ciej ni 鈔ednie, posiadaj wdro穎n technologi wirtualnej i rozszerzonej rzeczywisto軼i (VR i AR). Sztuczn inteligencj zdecydowanie cz窷ciej dopiero planuj zaimplementowa firmy prowadz帷e produkcje metalowych wyrobów gotowych. Natomiast przedsi瑿iorcy z bran篡 zwi您anej z produkcj metali i produkcji urz康ze elektrycznych ju te rozwi您ania wdro篡li lub s w toku ich wprowadzania.

Co ogranicza firmy w transformacji technologicznej?

ㄠcznie 60,3% badanych przedsi瑿iorstw planuje podj望 dzia豉nia transformacji technologicznej w przysz這軼i. Najwi璚ej z nich (22,2%) deklaruje, i zrobi to w ci庵u roku. Blisko co pi徠a firma (19,8%) wdro篡豉 ju i realizuje dzia豉nia transformacji technologicznej. Podobna ilo嗆 respondentów (20%) wskazuje, 瞠 w ogóle nie ma takich planów.

Najcz瘰tszymi ograniczeniami i barierami dla firm we wprowadzaniu innowacyjnych rozwi您a s przede wszystkim: zwrot z inwestycji w nowoczesne technologie w d逝窺zej perspektywie czasowej, obawy pracowników zwi您ane z potencjalnymi zwolnieniami oraz brak wiedzy. Jednak ponad po這wa badanych firm (58%) deklaruje, 瞠 ma ju opracowany plan inwestycji na rzecz wdro瞠nia transformacji technologicznej. 

Konsultacje z praktykami czy szkolenia online? 

Firmy posiadaj帷e status ma貫go przedsi瑿iorstwa zdecydowanie silniej k豉d nacisk na mo磧iwo嗆 konsultacji z praktykami wdra瘸j帷ymi rozwi您ania transformacji technologicznej ni wi瘯sze podmioty. Przedsi瑿iorstwa w ca這軼i z kapita貫m zagranicznym zwracaj uwag na ch耩 uczestnictwa w konferencjach, webinarach, szkoleniach dost瘼nych przez Internet. Natomiast przedstawiciele bran篡 produkcji metali oraz firmy zajmuj帷e si produkcj metalowych wyrobów gotowych, z wy陰czeniem maszyn i urz康ze preferuj konsultacje w zakresie analizy op豉calno軼i wprowadzenia innowacji. 

Zielone technologie

Eksperci s zgodni, 瞠 widoczny jest trend zwi您any z ochron 鈔odowiska w firmach bran篡 przemys這wej. 

- Du瞠 firmy ju nie tylko og豉szaj swoje strategie w zakresie zielonych technologii, ale tak瞠 informuj o konkretnych planach inwestycyjnych. Chocia to nie by這 gównym tematem bada, zaproponowali鄉y zespo這wi badawczemu do陰czenie kilku pyta na ten temat. Mogli鄉y si zatem dowiedzie, jak do tego obszaru odnosz si firmy z sektora M同 – czy czuj ju realn konieczno嗆 zainwestowania w zielone technologie, jakie maj motywacje, w jakim zakresie planuj podj望 dzia豉nia—mówi Joanna Kucharska. 

Na pytanie jakie czynniki mog造by sk這ni firmy ku zielonym technologiom najcz窷ciej respondenci wskazywali jednak nie cele ekologiczne, ale ulgi oraz zwolnienia podatkowe z tytu逝 wdro瞠 takich rozwi您a. „Stawiaj帷” na ekologi, najwi璚ej firm inwestuje w elektromobilno嗆 w pojazdach (18%) oraz ograniczenie emisji pyów (17,4%). 

Empiryczny charakter raportu

Wed逝g Adama Weinerta szczególnym walorem raportu jest jego empiryczny charakter a zakres bada zwi您anych z Przemys貫m 4.0 wydaje si by w polskich realiach gospodarczych wci捫 dalece niezadawalaj帷y, w szczególno軼i brakuje pog喚bionych bada dotycz帷ych problemów transformacji technologicznej na wi瘯szych reprezentatywnych próbach przedsi瑿iorstw. Raport stanowi istotny wk豉d do praktyki, b璠帷 ciekaw prób eksploracji zagadnie dotycz帷ych czwartej rewolucji przemys這wej.

Projekt badawczy zosta sfinansowany ze 鈔odków Narodowego Instytutu Wolno軼i – Centrum Rozwoju Spo貫cze雟twa Obywatelskiego, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. W programie tym IAS Fundacja ALTUM uzyska豉 dofinansowanie rozwoju swojej dzia豉lno軼i jako organizacji o charakterze think tanku. 

Szczegó這wy raport dost瘼ny na stronie targów ITM INDUSTRY EUROPE: 

https://itm-europe.pl/pl/aktualnosci//transformacja-technologiczna-firm-w-nowej-rzeczywistosci-dokad-zmierzamy

 
 
毒ód這: Grupa MTP
 
Archiwum:         


 
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb u篡tkownik闚. Korzystaj帷 ze strony zgadzasz si na ich zapisywanie w pami璚i urz康zenia zgodnie z ustawieniami przegl康arki. Wi璚ej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatno軼i.